top of page

Splošni pogoji

 

1. Prijava

Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira Barbara Adventure preko internetne ali telefonske prodaje. Potrditev prijave je vplačana akontacija. Prejeti račun velja kot prijavnica. S prijavo na potovanje se potnik strinja s splošnimi pogoji. Potnik je dolžan račun pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake reklamirati v roku petih dni po izdaji računa.

 

2. Plačilo

Akontacija se vplača ob prijavi in znaša najmanj 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana. Rezervacija je potrjena šele, ko Barbara Adventure prejme plačilo akontacije. S plačilom akontacije potnik izrazi sprejem ponudbe in splošnih pogojev, zaradi česar se dana pisna ponudba šteje kot pogodba. Preostali del cene turističnega aranžmaja plača potnik 14 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu, se šteje, da je odpovedal aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške.


Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Barbara Adventure, Barbara Adventure pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Barbara Adventure za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške v višini 20,00 EUR na prijavnico za potovanja v vrednosti nad 200,00 EUR, oziroma 10,00 EUR na prijavnico za potovanja v vrednosti do 200,00 EUR.

3. Storitve, ki so zajete v ceno aranžmaja

V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske, gostinske storitve navedene v programu, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za namestitev v dvoposteljni sobi.

 

4. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), in so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej. Potnik lahko ob prijavi navede želje po dodatnih oz. posebnih storitvah in jih doplača poleg cene aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja v kraju, kjer so storitve opravljene in sicer v ustrezni valuti. V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti Barbara Adventure, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo ali pa doplača za enoposteljno sobo (kjer je to mogoče).

 

5. Cene

Cene potovanj so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen.  Barbara Adventure ima pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskem zakonikom in zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, če je prišlo do spremembe v menjalnem valutnem tečaju ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Barbara Adventure sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do 20 (dvajsetega) dne pred začetkom potovanja in potnika o spremembi takoj obvesti. V primeru podražitve večje od 10% ima potnik pravico do odpovedi in povračila celotnega vplačanega zneska. Cene veljajo izključno za storitve navedene v programu.

6. Odpoved potovanja

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja preko elektronske pošte. V tem primeru ima potnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
 

do 60 dni pred odhodom administrativni stroški 10% cene aranžmaja ali minimalno 30 EUR
od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,
od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
od 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
od 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,
odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja,

Neudeležba brez odpovedi, 100% cene aranžmaja

Poleg zgoraj omenjenih stroškov odpovedi je potnik vedno dolžan organizatorju pokriti tudi administrativne stroške v višini 20 € na prijavnico.

V primeru odpovedi rezervacij samih letalskih kart, rednih letalskih kart, krožnih potovanj, najema vozil, popotovanj, pavšalnih aranžmajev v novoletnih ali božičnih terminih, pavšalnih aranžmajev v času posebnih praznikov na destinaciji, so stroški odpovedi 100% osnovne cene že takoj po fiksni potrditvi.


V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega potovanja, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov.


Barbara Adventure oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Barbara Adventure v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.


Barbara Adventure ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. Barbara Adventure v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

V kolikor je potovanje zaradi Covida odpovedano, vsa vplačila vrnemo. Velja za odpovedi s strani turistične agencije (zaprte meje, obvezna karantena na lokaciji). V primeru potnikove odpovedi, pa se upošteva naše splošne pogoje.

 

7. Odstopnina

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko ob prijavi obvesti agencijo in vplača odstopnino kakor veleva izbrana zavarovalnica. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci).


V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo…), ni pa plačal odstopnine, zadrži Barbara Adventure povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v 6. točki splošnih pogojev. V primeru plačane odstopnine ima Barbara Adventure pravico le do povračila administrativnih stroškov in zneska odstopnine. Potnik nima pravice do povračila stroškov za pridobitev vize ali cepljenj.


Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

 

8. Potovalni dokumenti

Potniki, ki se prijavljajo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Potniki morajo ob prijavi oz. do roka, ki je v programu določen, predložiti potrebne podatke ali fotokopijo oz. sken potovalnega dokumenta in dokumente za vizum države v katero potujejo. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Barbara Adventure tako, kot da je potnik potovanje odpovedal.

9. Odpoved potovanja ali sprememba programa

Barbara Adventure si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Prav tako si Barbara Adventure pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.), za Barbara Adventure pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj sprejel rezervacije, če bi te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.


Barbara Adventure si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče, spremenjen urnik letov ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Barbara Adventure ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.


Barbara Adventure ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh  primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.


V primeru, da Barbara Adventure odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja, vendar nima pravice do povračila stroškov vize, potrebne za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu Barbara Adventure potnika takoj obvesti.


V primeru, da stanje na kraju samem Barbara Adventure ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Barbara Adventure namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.


10. Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Barbara Adventure izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne-realizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi.

 

11. Reklamacije

Potnik mora neustrezno storitev reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku). Po končanem potovanju mora potnik vložiti reklamacijo pisno v roku 60 (šestdeset) dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije Barbara Adventure ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če je po krivdi Barbara Adventure prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, kadar ima Barbara Adventure pravico do odpovedi aranžmaja ali do spremembe programa.

 

12. Prtljaga

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. Barbara Adventure ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika.
Pri nizkocenovnem prevozniku (Ryanair, Easyjet ipd..) je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let proti doplačilu, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

 

14. Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Glede formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

15. Obvestilo pred odhodom

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova neprejete pošte Barbara Adventure ne bo upoštevala.

 

16. Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Mariboru.
Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.barbara-adventure.si, kjer so ažurirane vse spremembe.

 

 

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih
potovalnih aranžmajih
.


 

bottom of page